Pension 2009

Arkiv fra tidligere

Indledning

Oplæg som er vedtaget af styregruppen:

Beregning af alders- og førtids-pension afhænger bl.a. af den skattepligtige indkomst. Derfor skal disse genberegnes en gang årligt når der foreligger nye skattepligtige indkomster.

December 2009:

”Qaasuitsup kommunea i Aasiaat skal til at lave pensionsberegninger for året 2010. Ifølge Landstingsforordning nr. 3 af 7.maj 2007 § 10 skal udbetalingen reguleres hver 1.januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.

Forvaltningen har haft kontakt til Skattedirektoratet i Sisimiut Lars B. Olsen.  Efter hans henvisning anmodes om at få adgang til skatteoplysninger.

Kristine Reimer, Socialchef.”

I dag skal sagsbehandler for hver enkelt pensionsmodtager slå op på side 442 for at aflæse den skattepligtige indkomst og indsætte denne i regneark el.lign. for at beregne pensionens størrelse.

Der ønskes et systemet til beregning af alders- og førtidspension, herunder årlig genberegning (som samlet kørsel). Evt. med overdragelse af informationen til lønsystemet, der tager sig af den månedlige udbetaling.

Systemet skal f.eks. kunne flytte førtidspensionister til alderspension når de får en bestemt alder.

Systemet skal kontrollere op mod folkeregister mht enlig kontra samboende/ægtefæller

Systemet skal kunne operere med satser, således at der ikke skal foretages manuel genberegning når f.eks. satser for 2011 foreligger (sent) i 2010.

Der skal være en kontrol af om pensionisten har søgt boligsikring, evt. semi-automatisk oprettelse af ansøgning.

Systemet skal kunne håndtere at den daglige sagsbehandling er delt ud i byerne; mens kørsler gerne må være centrale.

I det følgende beskrives mere detaljeret hvordan systemet tænkes at blive. Beskrivelsen er et design-oplæg, d.v.s. projektdeltagerne er velkomne til at komme med ændringsforslag.

Tekst i kursiv skal der tages stilling til i forbindelse med projektarbejdet.

(se tidsplan)

Faggruppe

 • Katrine Nielsen, Kujalleq, katn@kujalleq.gl
 • Annette Stounberg, Sermersooq, asto@sermersooq.gl
 • Hans Jensen, Sermersooq, hanj@sermersooq.gl
 • Johanne Siegstad, Qeqqata, josi@qeqqata.gl
 • Grethe Larsen, Qeqqata, grla@qeqqata.gl
 • Inger Davidsen, Qeqqata, inda@qeqqata.gl
 • Kesia Rasmussen, Qaasuitsup, kera@qaasuitsup.gl
 • Dariusz Sobczynski, Qaasuitsup, daso@qaasuitsup.gl

Kontaktpersoner vedr. lønsystem

KU: Arnaaraq Løvstrøm, lønningskontoret Nanortalik, arlo@kujalleq.gl SE: Nukaaraq O Pedersen, lønningskontoret Nuuk, nupd@sermersooq.gl QE: Marianne Lennert, afdelingsleder lønningskontoret Sisimiut, male@qeqqata.gl QA: Mona Mølgaard, mom@qaasuitsup.gl

Princip

Systemet er baseret på "elektroniske" kartotekskort for pensionisterne. Kartotekskort for førtidspensionister skal oprettes af en sagsbehandler. Kartotekskort for alderspensionister kan oprettes af en kørsel, der anvender opslag i folkeregistret.

Efterfølgende kan sagsbehandlere ændre i oplysningerne på et kartotekskort, og på den måde styre hvordan pensionen beregnes.

Hver måned udføres en kørsel, der beregner pensionen for den kommende måned for alle pensionisterne. Efter sagsbehandleres kontrol, og evt. ændring af oplysninger på kartotekskort, laves en endelig beregning og en låsning af den pågældende måneds beregning.

Efter låsningen udtrækkes en fil, som sendes til lønsystemet. Lønsystemet laver (som nu) en lønkørsel for pensionerne, og sørger for udbetaling til pensionisternes bankkonti. Lønkørslen bogføres i kommunens økonomisystem (Winformatik side 403).

Systemet skal indeholde en eller anden form for fremskrivning, altså et forsøg på at forudsige hvor stor den samlede pension bliver for de resterende måneder af året og for det kommende år.

Børnetillæg behandles i første omgang ikke af systemet. Det skyldes at området er kompliceret. Børnetillæg kan evt. komme med i en senere fase af systemet.

Fremskrivning

Fremskrivning baserer sig på at der laves den normale beregning for de kommende måneder, samt et estimat for betydning af døde samt til- og fraflyttere.

Konteringsregler

Fra Budget- og regnskabsrådets administrationshåndbog.

43-01 Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% 43-02 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% 47-01 Alderspension

43-01 FØRTIDSPENSION FØR 1/1-2002

På kontoen registreres førtidspensionister, der har fået tildelt førtidspension før den 1.januar 2002.

På kontoen føres udgiften til førtidspension, reduceret førtidspension, børnetillæg, personligt tillæg som løbende ydelse og personligt tillæg som eengangshjælp, ved social førtidspension i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Hjemmestyret refunderer 90% af førtidspension, reduceret førtidspension og børnetillæg. Kommunerne afholder selv 100% udgifterne til personligt tillæg som løbende ydelse og personligt tillæg som eengangshjælp.

Personer, der modtager førtidspension tildelt før 1/1-2002, og som flytter til en ny kommune, skal stadig registreres på konto 43-01. Kommunen skal være opmærksom på tidspunktet for tildeling af førtidspension og ikke på tidspunktet, hvor personen er flyttet til kommunen.

Ved kontering af førtidspension, reduceret førtidspension anvendes specifikationskonto, således:

 • førtidspension kt. 43-01-xx-30-01
 • Reduceret førtidspension kt. 43-01-xx-30-02

Ved kontering af tillæg anvendes specifikationskonto, således:

 • Børnetillæg kt. 43-01-xx-31-01
 • Personligt tillæg som løbende ydelse kt. 43-01-xx-31-02
 • Personligt tillæg som eengangshjælp kt. 43-01-xx-31-03

43-02 FØRTIDSPENSION EFTER 1/1-2002

På kontoen registreres førtidspensionister, der har fået tildelt førtidspension efter den 1. januar 2002.

Hjemmestyret refunderer 50% af førtidspension, reduceret førtidspension og børnetillæg, for førtidspensionister, der har fået tildelt pensionen efter 1. januar 2002.

På kontoen føres udgiften til førtidspension, reduceret førtidspension, børnetillæg, personligt tillæg som løbende ydelse og personligt tillæg som eengangshjælp, ved social førtidspension i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Kontering af skattepligtige førtidspension og henvises til afsnit 4.9 – konto 94-05.

Kommunerne afholder selv 100% udgifterne til personligt tillæg som løbende ydelse og personligt tillæg som eengangshjælp.

Ved kontering af førtidspension, reduceret førtidspension anvendes specifikationskonto, således:

 • førtidspension kt. 43-02-xx-30-01
 • Reduceret førtidspension kt. 43-02-xx-30-02

Ved kontering af tillæg anvendes specifikationskonto, således:

 • Børnetillæg kt. 43-02-xx-31-01
 • Personligt tillæg som løbende ydelse kt. 43-02-xx-31-02
 • Personligt tillæg som eengangshjælp kt. 43-02-xx-31-03

47-01 ALDERSPENSION, REDUCERET ALDERSPENSION+ TILLÆG

På kontoen afholdes udgifter og indtægter til alderspension, reduceret alderspension til hhv. 50 og 20%, børnetillæg, rådighedsbestemt tillæg og personligt tillæg. Opdeling af de enkelte ydelser sker på specifikationsniveau, hvilket vil sige ciffer 9 og 10.

Ydelsen af alderspensionen sker i henhold til Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension.

Ydelsen af tillæg til alderspensionen, dvs. børnetillæg, rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg sker i henhold til ovenstående landstingsforordnings § 12, 13, 14 og 15.

Hjemmestyret refunderer 90% af udgiften til alderspension og børnetillæg.

Udgifter til rådighedsbestemte tillæg og personlige tillæg afholdes af kommunen.

Angående kontering af skattepligtig alderspension og reduceret alderspension henvises til afsnit 4.9 - konto 94-05.

Ved kontering af tillæg skal anvendes specifikationskonto, således:

 • Børnetillæg kt. 47-01-xx-31-01
 • Rådighedsbestemte tillæg kt. 47-01-xx-31-02
 • Personligt tillæg kt. 47-01-xx-31-03

Møder/Spørgsmål til afklaring

Statusmøde 26-10-2010:

Kimik i gang på to (tre) fronter:

 • Mere fin beregning laves nu
 • Skærmbillede til elektronisk kartotekskort udvikling påbegyndes.  Prototype vil blive lavet hurtigst muligt.
 • (Kontakt til lønsystemsfolkene)

Takster implementeres:

 • Således at der kan laves beregning for januar
 • Fremskrivning nedprioriteres

Afklaringer / Spørgsmål

Person skal selv ansøge.

Der skrives ingen breve til dem. Mulig udvidelse.

Alderspensionen starter først efter ansøgning fra pensionisten. Systemet indeholder (i version 1) ikke nogen kontrolliste vedr. personer, der fylder 65 eller mulighed for at skrive breve til disse personer.

Dog sker overgang fra førtid til alders-pension automatisk i systemet.

Brøkpension - kun teoretisk brugt. Optjening: 40 års fast bopæl i Grønland. Antal fyrretyvendedele. Systemet kan ikke beregne dette da vi kun har 5 års adresse-historik fra CPR. Indtastningsfelt: 1-39: brøkpension, tomt: normal beregning. NB: en evt. brøk overflyttes fra førtidspension til alderspension.

Nordisk pension: Systemet skal ikke gøre noget særligt da det ikke bliver brugt.

Lønarter der er anvendt i forbindelse med pensioner: - SE har svaret at de 6 cifrede tal er lønarter, som er kodet ind i lønsystemet, det er faktisk kontonumre oprettet i lønsystemet - 4 cifrede tal er lønartskoder - Vi kan komme til at ramme forkert.

Sermersooq: Der opereres med 3 pensionsområder:

 • Førtidspension, før 01.01.2002, konto art 4301
  • 430110 Tasiilaq
  • 430121 Sermiligaaq
  • 430122 Isortoq
  • 430123 Kulusuk
  • 430124 Tiniteqilaaq
  • 430125 Kuummiut
  • 430130 Ittoqqortoormiit
  • 430150 Paamiut
  • 430159 Arsuk
  • 430160 Nuuk
  • 430181 Qeqertarsuatsiaat
  • 430186 Kapisillit
 • Førtidspension, efter 01.01.2002 konto art 4302
  • 430210 Tasiilaq
  • 430221 Sermiligaaq
  • 430222 Isortoq
  • 430223 Kulusuk
  • 430224 Tiniteqilaaq
  • 430225 Kuummiut
  • 430230 Ittoqqortoormiit
  • 430250 Paamiut
  • 430259 Arsuk
  • 430260 Nuuk
  • 430281 Qeqertarsuatsiaat
  • 430286 Kapisillit
 • Alderspension, konto art 4701
  • 470110 Tasiilaq
  • 470121 Sermiligaaq
  • 470122 Isortoq
  • 470123 Kulusuk
  • 470124 Tiniteqilaaq
  • 470125 Kuummiut
  • 470130 Ittoqqortoormiit
  • 470150 Paamiut
  • 470159 Arsuk
  • 470160 Nuuk
  • 470181 Qeqertarsuatsiaat
  • 470186 Kapisillit

Ovenstående optræder som afdelinger i lønsystemet. Pensionisterne er "ansat" i en afdeling svarende til deres geografi og pensionstype.

Derudover har vi koder (lønarter) for om der er tale om udbetaling af grundbeløb, lommepenge, personlige og/eller rådighedsbestemt tillæg, samt børnetillæg:

 • Førtidspension, grundbeløb               2040
  • Lommepenge                           2041
  • Personlige tillæg                      2252
  • Børnetillæg                                2249
 • Alderspension, grundbeløb                2040
  • Lommepenge                           2041
  • Rådighedsbestemte tillæg  2254
  • Børnetillæg                                2249

Børnetillæg kodes ind uden overenskomst kode, ligesom det er barnets cpr.nr. der benyttes om ikke pensionistens.

Børnetillæg mv. skal kunne indtastes manuelt i systemet. Således at det kan sendes med til lønsystemet.

Tre nuanceringer: - 1. Dem der er berettiget skal have børnetillæg - 2. Nogen tilfælde hvor der er nogen der skal betale bidrag af det - 3. Der skal ikke skal ydes børnetillæg fordi barnet er anbragt udenfor hjemmet.

Barnet kommer til at optræde som lønmodtager.... Bogføres på barnet, men penge overføres f.eks. til mors konto. Vi skal formentlig sørge for at disse oplysninger sendes til lønsystemet.

Børnetillæg, personlige tillæg, rådighedstillæg: Indtastes manuelt (i første version). Sendes til lønsystemet sammen med beregnet grundbeløb.

Overenskomstkoder (brugt i Sermersooq):

 • Førtidspension
  • 010           Enlig                   
  • 020           En af et par (den anden i arbejde)
  • 030           Par (2 førtidspensionister) - bruges ikke, 040 anvendes i stedet
  • 040           Par (halv ydelse – når der deles)
  • 060           Par (halv ydelse – den anden alderspensionist)
 • Alderspension
  • 005           50% af enlig (uden personlig indtægt)
  • 010           Enlig                   
  • 020           En af et par (den anden i arbejde)
  • 030           Par (2 alderspensionister) - bruges ikke, 040 anvendes i stedet
  • 040           Par (halv ydelse – når der deles)
  • 060           Par (halv ydelse – den anden førtidspensionist)

Konkret anvendelse af overenskomstkoder i 2010 (SOK = SE social, 955=KU, 957=QE, 958=QA)

615.070 og 615.071 i QE ligner en fejl-registrering. Men:

Hans skriver 8.dec 2010: Afdelingsleder for lønningsafdelingen Josva Heilmann var inde hos mig i dag for at spørge mig om jeg kunne fortælle ham, hvor mange pensionister der har overenskomst nr. 615.070 og 615.071 hvilket jeg umiddelbart i første omgang ikke kunne fortælle ham.

Det viser sig, at der allerede i slutningen af 2009 er blevet oprettet ekstra overenskomstkoder til UA5´erne og det har vi ikke været opmærksom på, så jeg skal have set på hvem det kan vedrøre.

615.070 omhandler, halvt par UA5, hvor begge er alderspensionister med bi-indtægt, mens 615.071 omhandler, halvt par, hvor begge er alderspensionister  uden bi-indtægt.

Tabel Overenskomst Bemærkning
SF1 610.010 Enlig  
SF2 610.020 En af et par (den anden i arbejde)  
(anvendes ikke) 610.030 Par (2 førtidspensionister) - bruges ikke, 040 anvendes i stedet  
SF3 610.040 Par (halv ydelse – når der deles)  
SF4 eller SF5 610.060 Par (halv ydelse – den anden alderspensionist)  
UA3, UA5 eller UA7 615.005 50% af enlig (uden personlig indtægt) Alderspensionist uden egen indkomst, i det tilfælde at  50% af pensionen for en enlig er større end pensionen beregnet "normalt".
UA1 615.010 Enlig   
UA2 eller UA3 615.020 En af et par (den anden i arbejde)  
(anvendes ikke) 615.030 Par (2 alderspensionister) - bruges ikke, 040 anvendes i stedet  
UA4 eller UA5 615.040 Par (halv ydelse – når der deles)  
UA6 eller UA7 615.060 Par (halv ydelse – den anden førtidspensionist)  
???? 615.070 Halvt par UA5, hvor begge er alderspensionister med bi-indtægt  
???? 615.071 Halvt par, hvor begge er alderspensionister uden bi-indtægt.  

Lønsystemet kan ud fra overenskomstkode og samlet bi-indkomst beregne pensionen.

Reduceret alderspension (konto 47-01-30-02) 20% af fuld, og anvendes til:

 • 11. Når en alderspensionist flytter til en social døgninstitution, hvor det offentlige afholder udgifterne til opholdet, udbetales alderspensionen uændret i flyttemåneden og den efterfølgende måned. Derefter udbetales alderspensionen med 20 % af beløbet for en enlig alderspensionist

Man skal kunne sætte hak i "Er flyttet til social døgninstitution" på kartotekskortet.  

Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser

 • 7. Hvis en person er anbragt på institution, i familiepleje, på plejeafdeling, på sygehus, på anstalt under kriminalforsorgen eller lignende ved det offentliges foranstaltning, anses den kommune, som ved anbringelsen var hjemkommune, fortsat for at være hjemkommune under anbringelsen.  Stk. 2. Efter anbringelsens ophør vil hjemkommunen fortsat anses som hjemkommune i en periode på 2 år, såfremt personen forbliver -i kommunen. Den oprindelige hjemkommunes status af hjemkommune ophører, når: 1) en person på eget initiativ og for egen regning flytter fra opholdskommunen til en anden kommune, eller 2) der i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder ikke har været behov for at yde personen, dennes ægtefælle og børn hjælp med hjemmel i de sociale regelsæt. Hjælp, der finansieres fuldt ud af Landskassen medregnes ikke.

Administration af udbetalingen af pensioner: hvordan skal vi håndtere dette ?

SE: Håndteres pt ved at man ikke har indtastet bankkonto i lønsystemet. Derved kommer beløbet ud på en fejl-art, hvorfra det ved manuel bogføres ud i rater m.v. Det kan i en senere version overvejes at lave noget Winformatik-styret til håndtering af dette.

Administration indebærer også at kommunen betaler regninger for pensionister. På længere sigt kan overvejes at inddrage PBS i dette. I version 1 vil der ikke være noget til at håndtere administration.

Indkomster, ægtefæller hvor kun den ene har indkomst, overførsel af fradrag:

Vi skal fremover bruge det nederste tal, som også er det som data-overføres fra Skattestyrelsen til kommunerne.

Fælleskommunalt pensionsregister. Anvendes ved beregning af bi-indkomst. Kimik undersøger mulighederne for at etablere dette.

Forventet eller historisk skattepligtig indkomst ? Eksempel: en person ansøger om alderspension 1.juli 2008. For (resten af)2008 og 2009 skal der bruges forventet indkomst. For 2010 og fremefter skal der (som udgangspunkt) bruges historisk. Dvs for 2010 skal indkomst for 2008 anvendes. Men denne er jo ikke særligt sigende for situationen i 2010, idet 1.halvår 2008 var løn ved et ansættelsesforhold.

Ved forventet indkomst: Skal bruger indtaste skattepligtig indkomst eller A- og B-indkomst samt lign.fradrag. Mao: skal systemet fratrække std.fradrag + B-bundfradrag, herunder overførsel mellem ægtefæller (ikke mellem samboende) ? Skal der kunne indtastes månedsløn / ugeløn ?

På Kartotekskort skal man kunne indtaste Årsløn, månedsløn, 14-dags-løn hvor den totale årsløn bliver: 12 * månedsløn + 26 * 14-dags-løn + årsløn. Systemet kan desuden bruge historikken og trække pensionen fra og så har man tallet der skal bruges.

Eksempel:

Kalina har en månedsløn (før skat) på 16.583. Det giver en årsløn på 198.996. Herfra trækkes standardfradrag på 10.000, og det giver en skattepligtig indkomst på 188.996. Afrundet til hele tusinder er det 189.000.

Opslag i tabel UA3 ”Par, hvor kun den ene er berettiget til alderspension og ikke har egen bi-indkomst og hvor den anden ikke er berettiget til nogen form for pension” med 189.000 giver en månedspension på 5.508.

Regulering af pension (bagudrettet). F.eks. hvis en person flytter til Danmark den 31.okt, og der allerede er udbetalt pension for november. Ja, det skal være muligt at lave bagudgående reguleringer. Det skal stoppes i lønsystemet, og lønsystemet vil lave en regning på "for meget udbetalt løn".

Man skal kunne håndtere det på kartotekskortet: "Skal gælde fra dato x". Systemet skal så opdage at der skal genberegnes hvis ændringer så skal de sendes til lønsystemet

Flytning til anden kommune. Eksempel: En person flytter fra Kujalleq til Sermersooq den 31. oktober. Hvilke kommuner skal udbetale for hvilke måneder ? Fornyet ansøgning i Sermersooq ?

Kujalleq skal betale for oktober, Sermersooq for november. Hvis Kujalleq allerede har udbetalt for november, så skal der laves mellemregning. Ja, pensionisten skal søge igen i Sermersooq. Systemet kan evt. komme til at rumme en liste over pensionister, der er flyttet til anden kommune eller til udlandet.

Hvad forstås ved et par ?

To personer skal opfattes som et par, hvis:

 1. Der er angivet er samboende person på det elektroniske kartotekskort ELLER
 2. Civilstand jvf folkeregister er Gift eller Reg.partner ELLER
 3. Civilstand jvf folkeregister er Enke eller Længstlevende partner og dødsfaldet er indtruffet senere end 2 måneder før beregningsmåneden.

I tilfælde 2 og 3 betragtes personen dog som enlig hvis der er sat hak i feltet "Separeret" i det elektroniske kartotekskort. Desværre er separation ikke en del af de oplysninger, som folkeregistret modtager fra CPR. Derfor er vi nødt til at have en afkrydsningsfelt.

Statusmøder

Møde hver tirsdag kl. 10 GL indtil videre

Baggrundsmateriale

Antal pensionister (cirka-tal):

Kommune Førtid Alder 65+ (folkeregister)
Kujalleq     710
Sermersooq     1115
Qeqqata 400 700 691
Qaasuitsup 950 1350 1439

Beregningsskemaer m.v.

Lovgrundlag

Pensionsjura på Nanoq ligger i en bunke på http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Departement_for_sociale_anliggender/Lovgivning%20og%20konventioner/Sociallovgivning.aspx og er opdelt i førtids- og alderspension.

De relevante dokumenter er efterfølgende:

ALDERSPENSION

Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension. Landstingsforordning nr. 4 af 29. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om alderspension. Inatsisartutforordning nr. 9 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om alderspension (Udbetaling efter dødsfald)
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2007 om alderspension. 
Cirkulære nr. 264 om takster og indkomstgrænser for alderspensioner pr. 1. januar 2010.
Cirkulære 264 - tabel UA1: Enlige
Cirkulære 264 - tabel UA2: Par hvor kun den ene er berettiget til alderspension og har egen bi-indkomst og hvor den anden ikke er berettiget til nogen form for pension
Cirkulære 264 - tabel UA3: Par hvor kun den ene er berettiget til alderspension og ikke har egen bi-indkomst og hvor den anden ikke er berettiget til nogen form for pension
Cirkulære 264 - tabel UA4: Par hvor begge er berettiget til alderspension og begge har bi-indkomst
Cirkulære 264 - tabel UA5 (anvendes ikke): Par hvor begge er berettiget til alderspension og kun den ene eller ingen har bi-indkomst
Cirkulære 264 - Tabel UA5 (anvend kolonne HLs forslag): Par hvor begge er berettiget til alderspension og kun den ene eller ingen har bi-indkomst
Cirkulære 264 - tabel UA6: Par hvor den ene er berettiget til alderspension og den anden berettiget til førtidspension, og hvor alderspensionisten har egen bi-indkomst
Cirkulære 264 - tabel UA7: Par hvor den ene er berettiget til alderspension og den anden berettiget til førtidspension, og hvor alderspensionisten ikke har egen bi-indkomst
Departementet for Sociale Anliggender'sadministrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension. Juli 2010.
 Vejledning om alderspension.2007.

VEJLEDNING OM ALDERSPENSION, december 2010 (dansk)

VEJLEDNING OM ALDERSPENSION, december 2010 (grønlandsk)

FØRTIDSPENSION

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension. Inatsisartutforordning nr. 1 af 26. november 2009 om ændring af landstingsforordning om førtidspension (Teknisk præcisering af § 15) Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension (Ændring af førtidspensionsbeløbet, ophør af udbetaling efter dødsfald samt sproglige præciseringer) Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 27. juni 2007 om førtidspension. Cirkulære nr. 268 om takster og indkomstgrænser for førtidspensioner pr. 1. juli 2010. Cirkulære 268 - tabel SF1, SF2, SF3, SF4, SF5. Departementet for Sociale Anliggender'sadministrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension. Juli 2010.Vejledning om førtidspension. 2008.

VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION, dec. 2010 (dansk)

VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION, dec. 2010 (grønlandsk)

2011

Cirkulære 269 Alderspension 2011

Cirkulære 270 Førtidspension 2011

Tabel_SF1-SF5_og_UA1-UA7_1.januar_2011