Indhold:

Indledning

Grundlaget for udbetaling af børnetilskud findes i:

Børnetilskud bevilges og udbetales månedsvis den første bankdag i måneden.

Tilskuddet udbetales til alle børn mellem 0 og 18 år som opfylder betingelserne på den første dag i måneden.

Princip

Hver måned udføres følgende:

 • Systemet danner ud fra oplysninger i folkeregister og skatte-/indtægtsoplysninger et udbetalingsforslag.
 • I de tilfælde hvor systemet ikke kan finde det korrekte børnetilskud, skal sagsbehandleren oprette undtagelseskort, der beskriver, hvorledes børnetilskuddet i stedet skal beregnes.

Når der kan beregnes børnetilskud for alle relevante børn, kan børnetilskuddet bogføres og udbetales via bankoverførsel eller kontant.

Undtagelseskort kopieres fra måned til måned. Oplysninger om forventet indkomst overføres dog ikke fra et år til det næste. Ved kopiering til nyt år skal oplysningerne bekræftes af sagsbehandleren.

Systembeskrivelse

Sagsbehandling af børnetilskudssager foregår med side 550.

Breve i forbindelse med børnetilskud udskrives med side 551.

Bogføring og bankoverførsler ligger på side 552.

Diverse kontrol-lister dannes med side 553.

Side 550 Børnetilskud sagsbehandling

Side 550 består af en søgeside og en sagsbehandlingsside. 

Side 550 - Søgeside:

 

Ajourfør udbetalingsunderlag

Til en begyndelse skal udbetalingsunderlaget ajourføres. Det sker ved at trykke på knappen Ajourfør udbetalingsunderlag. Se systemteknisk beskrivelse af Ajourfør udbetalingsunderlag i bilag 1.

Hvis udbetalingsunderlaget er ajourført inden for den seneste uge, står der en grøn tekst. Hvis udbetalingsunderlaget ikke er ajourført korrekt er der en rød advis.

Udbetalingsunderlaget består af relevante oplysninger om alle personer mellem 0 og 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen på datoen den 1. i den første måned i det år, der skal beregnes børnetilskud for. Eller hvor der er oprettet et undtagelseskort, der angiver at barnet er på skoleophold.

Ved at trykke på knappen Ajourfør udbetalingsunderlag hentes oplysninger om alle de personer, der skal beregnes børnetilskud for. De eneste i aldersgruppen, der ikke medtages i oversigten, er personer, som er gift.

Der hentes relevante oplysninger fra såvel folkeregistret som indtægtsoplysninger fra skattestyrelsen. Oplysninger omfatter - ud over personoplysninger om det enkelte barn - også oplysninger om barnets forsørger og forsørgerens eventuelle samlever og deres indtægtsforhold for at kunne afgøre, hvor meget barnet er berettiget til i børnetilskud. 

 1. Ved en forsørger forstås i denne sammenhæng moderen, hvis hun bor på samme adresse som barnet.
 2. Hvis ikke moderen bor sammen med barnet, undersøger programmet om faderen bor på samme adresse som barnet.
 3. Hvis hverken moderen eller faderen deler folkeregisteradresse med barnet, registreres barnet som "uden forsørger" og det er herefter op til sagsbehandleren af børnetilskud, senere i forløbet, at finde frem til barnets forsørger.

Hvis der i det automatiske gennemløb findes en forsørger, vil programmet lede efter indtægtsoplysninger for forsørgeren og forsørgerens samlever i kommunens Winformatik. Hvis der er oprettet et undtagelseskort med en forventet indkomst, vil den blive brugt ellers vil den sidst kendte Aktuel indkomst blive brugt.

Hvis der ikke findes indkomstoplysninger om forsørgeren og ægtefællen/forsørgerens samlever, vil det blive markeret. Og det er herefter op til sagsbehandleren senere at tilvejebringe indtægtsoplysningerne. De oplysninger, sagsbehandleren finder frem til, kan enten indsættes i et undtagelseskort for den voksne eller de kan danne grundlag for en manuel beregning af børnetilskuddets størrelse, som indsættes i et undtagelseskort for barnet (herom senere).

Hvornår kan der arbejdes med børnetilskud?

Der kan arbejdes med børnetilskud for en bestemt måned umiddelbart efter bogføring af den foregående måned.

Fordi der løbende sker ændringer i folkeregister og indtægtsoplysninger, vil det være fornuftigt med regelmæssige mellemrum at klikke på knappen Ajourfør udbetalingsunderlag. Man vil af systemet blive mindet om behovet, hvis der er gået mere end syv dage siden udbetalingsunderlaget sidst blev ajourført.

Når der klikkes på knappen Ajourfør udbetalingsunderlag åbnes en ny side hvorfra det er muligt at ajourfjøre udbetalingsunderlaget.

Ajourfør udbetalingsunderlag

Når ajourføringen er afsluttet kommer der en meddelelse til sagsbehandler om resultatet af ajourføringen. Hvis der er børn der ikke er blevet korrekt behandlet skal sagsbehandler efterfølgende undersøge og opdatere de manglende oplysninger.

Den almindelige sagsbehandling

Når udbetalingsunderlaget er tilvejebragt, så indledes den almindelige sagsbehandling.

På side 550 vælges der en værdi i feltet Fokus, som søgekriterium, for det sagsbehandlernen skal arbejde med. Og dermed får man adgang til forskellige oversigter over børn, der skal sagsbehandles:

 • Godkendte ansøgninger - Her vises en liste over de ansøgninger der er godkendte til udbetaling. Denne liste omfatter også de børn, der er godkendte, men som pga forsørgerindkomst ikke er berettiget til tilskud
 • Afviste ansøgninger - Her vises en liste over de børn, der via et undtagelseskort er markeret som Afvist. Det kan for eksempel være børn, der er anbragt i døgninstitution og som derfor forsørges direkte af det offentlige.
 • Berostillet sagsbehandling - Her vises de ansøgninger, hvor sagsbehandlingen via et undtagelseskort er stillet i bero, mens der afventes oplysninger ude fra - for eksempel skatteoplysninger fra en anden kommune.
 • Rykkes for svar - Her vises de ansøgninger der er stillet i bero og hvor fristen for svar er overskredet (fristen er sat i et undtagelseskort for barnet).
 • Til behandling - Her vises de ansøgninger, der er under behandling. Det vil sige ansøgninger vedrørende børn, hvor der ikke er tilstrækkelige oplysninger til at færdigbehandle ansøgningen. Der skal derfor oprettes undtagelseskort for barn eller voksne, hvor de nødvendige oplysninger indskrives. Tilfælde, hvor der er oprettet undtagelseskort; men dette er endnu ikke markeret som Godkendt, optræder også under fokus-punktet "Til behandling".
 • se Samlet oversigt - her vises en liste over samtlige mulige modtagere af børnetilskud
 • se Godkendte undtagelser - her vises en liste over børn med godkendte undtagelseskort.
 • Enlige forsørgere - her vises en liste over tilfælde hvor der kun er fundet én forsøger. Disse er kandidater til at oprette et undtagelseskort med en samlever.
 • Opret efterskoleelev - her åbnes mulighed for at oprette en undtagelseskort for en efterskoleelev.
 • Efterskoleelever - her vises en liste over oprettede efterskoleelever
 • Uden Bankkonto - her vises de beløbsmodtagere der ikke er registreret med en bankkonto. Bankkonto kan registreres på undtagelseskortet for barnet.  

Sagsbehandlingen for en måned er afsluttet, og børnetilskuddet er klar til bogføring og udbetaling, når:

 • Listen Til behandling ikke viser nogen personer - hverken børn eller voksne
 • Listen Enlige forsørgere (eller side 553-Enlige) er gennemgået og alle samlevende er fundet

Bemærk: Bogføring og udbetaling kan godt køres uden at alle tilskud er klar til bogføring. I en presset situation kan man vælge at køre i flere omgange, ligesom man kan vælge at lade en restbunke henligge til manuel udbetaling, når beløbsmodtagerne møder frem og redegør for de oplysninger, der manglede for at kunne beregne tilskuddet.

Allerede anviste børnetilskud vil være markeret som bogførte. Der vil derfor ikke forekomme dobbeltudbetalinger ved bogføring i flere omgange. 

 1. Eksempel på liste overTil behandling

Her er Fokus rettet mod den gruppe børn, hvor der - ved det automatiske gennemløb under Ajourfør udbetalingsunderlag - ikke er fundet tilstrækkelige oplysninger til at kunne behandle ansøgning om børnetilskud.

Ud over at vælge Fokus er søgningen i dette eksempel indsnævret til at dreje sig om et Søg efter barn og søgningen er yderligere indsnævret til kun at omfatte børn, hvis cpr-nummer begynder med 03.

Som det fremgår af illustrationen kan man søge efter enten børn eller  voksne (tilknyttede forsørgere).

Der kan søges på cpr-numre og for- og efternavne. Og der kan bruges jokertegn (% og _ ) for at søge på en gruppe af personer.

Såfremt sagsbehandlingen er lagt ud i de enkelte byer i kommunen kan man foretage en afgrænsning med feltet Post-nr.

 1. Eksempel på et konkret barn uden tilknyttet forsørger

Her er der ved den automatiske gennemsøgning ikke fundet nogen forsørger. Det skal derfor undersøges, hvem der faktisk er forsørger, og når forsørgeren er fundet, skal vedkommende indtastes i et undtagelseskort der oprettes for barnet.

Bemærk: Undersøgelsen af, hvem der er forsørger, ligger uden for systemet til administration af børnetilskud.

Man knytter en forsørger til barnet ved at oprette et undtagelseskort for barnet. Undtagelseskortet oprettes ved at klikke på barnets Cpr-nummer:

 1. Eksempel på undtagelseskort

Her vises et tomt undtagelseskort på barnet, åbnet ved at klikke på barnets CPR-nummer.

Her er oprettet et undtagelseskort for barnet og der er indtastet indkomstoplysninger, til forsørger og anden voksen.

Når der trykkes OK gem kortet på undtagelseskorter vil der blive gennemført en fornyet søgning i folkeregister og Winformatik,  for at finde en eventuel samlever til den indtastede forsørger, samt indtægtsoplysninger for hhv forsørger og samlever. (hvis nogen af felterne er tomme).

Bemærk: Når der er tilknyttet en forsørger vha undtagelseskortet, kan det vise sig, at der fortsat mangler oplysninger. Det kan for eksempel være manglende indtægtsoplysninger om forsørgeren.

 1. Eksempel på forsørger indtastet via undtagelseskort

Her er nu indtastet en forsørger via undtagelseskortet.

Bemærk at barnets cpr-nummer nu står med fed skrift. Det betyder, at der  findes et undtagelseskort for barnet. Så længe der arbejdes med undtagelseskortet, er barnets cpr-nummer markeret med rødt. Når undtagelseskortet er færdigbehandlet skal det markeres som "Godkendt". Det sker på undtagelseskortet i feltet Godkendt. Når undtagelseskortet er godkendt skifter farven på barnets cpr-nummer til grøn.

Læg også mærke til, at der nu kan være en anden fejlmelding. Før kunne systemet ikke finde en tilknyttet forsørger - nu kan der måske ikke findes indtægtsoplysninger.

Når der ikke kan findes indtægtsoplysninger, så er det fordi man på forsørgeren og/eller samleveren ikke umiddelbart har kunnet finde indtægtsoplysninger  (Aktuel Indkomst) i kommunens Winformatik.

Tilvejebringelsen af indtægtsoplysningerne foregår uden for side 550. Det kan være forsørgeren er tilflytter og at indtægtsoplysninger (aktuel Indkomst) ikke endnu er registreret i kommunens Winformatik.

Ved at klikke på ikonen   ved siden af indkomstoplysningen     får man et vindue frem med oplysninger, der muligvis kan hjælpe til at finde frem til en forventet indkomst.

Når indtægtsoplysningerne er bragt til veje - evt. ved dokumentation fra vedkommende, oprettes der et undtagelseskort ved at klikke på indkomstfeltet (det understregede beløb - typisk 0,00 ).


I dette undtagelseskort, i feltet Forventet indkomst, kan indtastes en forventet indkomst, som vil indgå i beregningen af børnetilskuddet.

Indtastningen i dette felt "vinder" over en evt. anden indtægtsoplysning. Hvis der i forvejen var fundet en indtægtsoplysning som ikke kan bruges, fordi den ikke er retvisende, så tilsidesættes den altså af den her indtastede forventede indkomst .

 1. Eksemepel på efterskoleelev

Opret Efterskoleelev:

Systemet oprette nu et undtagelseskort for barnet:

Når barnet stopper på efterskolen skal undtagelseskortet slettes igen. Find undtagelsekort med efterskole således:

Udpeg det konkrete tilfælde. Slet undtagelseskortet således:

 1. Barn i familiepleje

Ved et barn i familiepleje kan systemet ikke selv finde forsørger. Det skyldes at forsørger ikke bor sammen barnet. Der skal oprettes et undtagelseskort for barnet.

Kortet udfyldes med:

 • Status = Tilsagn
 • Tilknyttet forsørger = Mors CPR-nr (hvis mor er i live - ellers fars CPR-nr)
 • Udbetaling til = Plejepersons CPR-nr
 • Bank = Plejepersons bank-konto

Det kan evt. være nødvendigt at oprette undtagelseskort på forsørger for at få tilknyttet anden forsørger.

Bemærk, at hvis forsørgere ikke bor i samme kommune som barnet, så modtager kommunen ikke oplysninger om aktuel indkomst. I stedet må oplysningerne indhentes fra forsørgerens bopælskommune, og indkomsten indtastes som "forventet indkomst" på forsørgeren.

Tilskuddet vil blive beregnet ud fra forsørgernes indkomst; men vil blive udbetalt til plejepersonen.

 1. Øvrige muligheder i undtagelseskortet for barnet

Feltet Status bruges til enten at:

 • Give Tilsagn om tilskud.
 • Afvise ansøgning om børnetilskud. Det kan for eksempel ske, fordi barnet er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge.
 • Berostille sagsbehandlingen i op til en uge fra dags dato, mens sagen er lagt ud til nærmere undersøgelse. Hvis der vælges status: Berostille opdateres feltet I bero indtil med en dato en uge frem.
 • Angive at barnet er på Efterskole. Det vil sige, at barnet folkeregistermæssigt ikke bor i kommunen; men alligevel skal have børnetilskud.

Vi har ovenfor set, hvordan man kan indsætte en forsørger.

Der kan også indsættes en modtager af børnetilskuddet i de tilfælde, hvor det besluttes, at en anden end forsørgeren skal have børnetilskuddet udbetalt.

I det tilfælde indtastes beløbsmodtagerens cpr-nummer i feltet Udbetaling til.

Hvis børnestilskuddet ønskes indsat på en særlig bankkonto - anden end den som enten beløbsmodtager/ Tilknyttet forsørger er registreret med, så kan bankens registreringsnummer og kontonummer indtastes i undtagelseskortet.

Hvis børnetilskuddet ønskes udbetalt kontant - uanset om tilknyttet forsørger er registreret med en bank-konto - så skal der indtastes Reg.nr = 0000 og Konto.nr = 0000000000.

Hvis der skal udbetales et bestemt børnetilskud uden hensyn til indkomstoplysninger hos forsørger og samlever, kan der i undtagelseskortet vælges en bestemt sats ved at bruge feltet Besluttet tilskud.

Det forudsættes, at der i undtagelseskortet altid skrives en kommentar til de undtagelser, der defineres i kortet. Undtagelseskortet kan ikke gemmes uden et notat.

Når det pågældende barn er færdigbehandlet og alle oplysninger indtastet, skal der sættes hak i feltet Godkendt.
Bemærk: Når der er oprettet et undtagelseskort for et barn, så vil barnet ikke blive medtaget i den endelige bogføring, før undtagelseskortet er markeret som godkendt.

Som det sidste skal det nævnes, at det af kortet fremgår, hvilken sagsbehandler, der sidst har gennemført ændringer i kortet, og hvornår ændringen er gennemført.

Der er tre sidehandlinger på undtagelsesskortet: Slet undtagelseskort, Fortryd ændringer, OK gem kortet.

Samboende voksen

Ligesom der kan være brug for at fastsætte en forventet indkomst, sådan kan der også være brug for at fastsætte en samboende voksen. Systemet finder selv voksne, der er forældre til barnet (lovens §3, stk 2) og voksne, som er gift med forsørgeren (lovens §3, stk 3). Voksne, der er samlevende (lovens §3, stk 3) findes ikke automatisk af systemet; derfor skal sagsbehandleren indsætte en sådan eventuel samboende.

Hvis man klikker på Infoknappen til højre for forsørgerens navn, får man et vindue frem med oplysninger, der kan hjælpe til at finde en eventuel samboende voksen.

Hvis man klikker på cpr-nummeret for forsørgeren oprettes et undtagelseskort, hvor den samboende voksne kan angives med cpr-nummer.

Der skal skrives et CPR-nummer i feltet Samboende voksen og passende notater om baggrund for oprettelse af kortet og valget af sambo.

Såfremt der ikke er nogen samboende skal der i stedet for CPR-nummer i feltet Samboende voksen sættes hak i feltet Ingen samboende.

Kortet skal markeres som Godkendt, før de berørte børn vil kunne få færdigbehandlet deres tilskud.

Ligesom for den tilknyttede forsørger, kan der oprettes et undtagelseskort for den samboende voksen, for at definere en forventet indkomst. Det gøres ved at taste på indkomstfeltet for den samboende voksne. Til højre for indkomstfeltet er der en Infoknap som giver adgang til hjælpeoplysninger om den samboende voksnes indkomstforhold.

Ved overgang til en ny måned

I forlængelse af bogføring for en måned sker der en kopiering af undtagelseskort til næste måned efter regler anført nedenfor. Brugeren skal efterfølgende selv aktivere "Ajourfør udbetalingsunderlag" for den nye måned.

 • Ved overgang til en ny måned kopieres samtlige undtagelseskort.
 • Undtagelseskort vedrørende forventet indkomst overføres dog ikke fra december i et år til januar næste år.
 • Såfremt der kopieres til et nyt år, så får de kopierede kort fjernet markeringen Godkendt. Det betyder at sagsbehandleren ved overgang til et nyt år skal gennemgå samtlige undtagelseskort og tage stilling til om undtagelserne stadig har gyldighed.

On-line adgang til relevant lovstof og regelsæt

Der er On-line adgang til relevant lovstof og regelsæt.

Denne adgang åbnes ved at klikke på "info" knappen med den Lilla baggrund    

Det åbner et vindue med adgang via link til relevant lovstof. (love, forordninger, bekendtgørelser, cirkulærer). Inden for området: Familieretlige regler, herunder Børnetilskud og underholdsbidrag. 

De enkelte henvisninger i den åbnede side er link til den underliggende officielle tekst. 

Side 551 Breve og e-Boks forsendelse

Fra denne side kan der udskrives dels papirbreve vedrørende børnetilskud. Og dels breve til e-Boks.

Udskrift af papirbreve foregår i denne her blok.

Dannelse af breve der skal sendes til e-Boks sker i denne her boks.

Formålet er at man i forbindelse med start af et år kan udskrive breve til alle forsørgere om hvordan deres eventuelle børnetilskud er beregnet. Brevene har forskelligt indhold afhængigt af om der er tale om:

 • Tildelt børnetilskud
 • Ikke tildelt på grund af for høj indkomst
 • Kunne ikke beregnes på grund af manglende oplysninger

I alle tilfælde har forsørgeren mulighed for at henvende sig til kommunen med henblik på en fornyet sagsbehandling.

Formålet med siden er også at der kan udskrives breve hen over året når der sker ændringer i indkomstforholdene og dermed ændringer i udbetaling af børnetilskud. Eller der indtræffer en anden begivenhed der påvirker børnetilskudets størrelse, så der automatisk bliver beregnet et nyt beløb. Og det skal meddeles borgere via et brev. Alle dem der har fået ændret udbetaling i en given periode kan fremsøges ved at markere feltet: " Kun ændrede". Husk at markere den rigtige periode. 

Udskrift af enkeltbreve til én borger bør ske på side 550. Og skal de sendes til e-Boks kan det kun ske fra side 550.

E-Boks forsendelse fra side 551 er "masseudsendelse" for hele den valgte periode. Der kan ikke vælges enkelte CPR-numre. Der kan kun vælges periode, og den valgte periode er det der dannes ved en månedsberegning. Der medtages kun breve til dem der har fået foretaget ændringer. Der sendes således til alle uanset hvor de bor. Hvis periode er januar (01-01-20xx) medtages alle.

e-Boks

Knapper side 550

På side 550 kan der sendes dels papirbrev dels e-Boks brev til en modtager ved ændringer i beregning af børnetilskud på den pågældende person/barn. 

Ved brug af knappen Brev dannes et papirbrev. Ved knappe  Send brev til e-Boks dannes et brev som sendes til modtagers e-Boks. De to breve er identiske.

På side 550 kan ses en oversigt over de breve der er sendt til e-Boks for en enkelt person. Det er herfra muligt at dels se et givet brev, dels gensende det til personens e-Boks.

Hvis status er "Venter" betyder det at brevet endnu ikke er sendt til e-Boks.

På side 551 vises en oversigt over en periodes e-Boks forsendeler. Og herfra er det mulighed for at sende  en periodes breve med knappen Send til e-Boks.

Hvis man kommer til at ville sende for en periode der allerede er sendt, kommer der en besked på skærmen om at der allerede er sendt for den pågældende periode. Der kan således kun masseudsendes én gang.

Hvis knappen "Send til e-Boks" er dimmet/deaktiveret er der fordi kommunen ikke har tilsluttet sig e-Boks teknologien.

Side 552 Bogføring af børnetilskud

Når sagsbehandlingen på side 550 er gennemført for alle børn i oversigten, kan børnetilskud overføres til anvisning ved hjælp af side 552.

Den aktuelle måned er forvalgt i tekstboksen Periode.

Bemærk at børnetilskud skal være beregnet med side 550 - via knappen Ajourfør udbetalingsunderlag - før bogføring. Hvis det mangler vises en rød tekst som advis og knappen Bogfør er inaktiv.

Under bogføringen markeres de børn, der har fået anvist børnetilskud, sådan at der ikke til det enkelte barn kan anvises børnetilskud mere end en gang for hver måned. Ved en eventuel fornyet aktivering af rutinerne her på side 552 vil kun de børn, der ikke tidligere har fået anvist børnetilskud for måneden, blive medtaget.

Der bogføres på følgende måde:

Når børnetilskud er bogført efter et klik på knappen Bogfør kan der udskrives en log ved at klikke på knappen Udskriv Log og der skal dannes en bankfil ved at klikke på knappen Dan bankfil. Bankfilen overføres til bank via GrønlandsBANKENs Erhvervssystem. Se mere i side 552- hjælpeteksten (klik ? i siden).

Side 553 Lister

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der med side 553 udskrives fire hjælpelister, der hver kan afgrænses på Post-nr:

Resultat Viser en samlet liste med alle børn og deres beregning af børnetilskud. Både de børn der er tilkendt børnetilskud og de børn der ikke er klar til udbetaling.

Udbetalinger

Viser en samlet liste over alle udbetalinger samt summen af disse


Ændringer

Listen viser de forsørgere hvor der er sket ændringer siden sidste udbetaling

Formålet med listen er at vise de ændringer der er sket. Den viser ændringer i indkomsten og den viser ændringer i tilskudet samt årsagen til differencen. 

Hvis årsagen er angivet med et:

 • F er det forsørger der er sket ændringer ved
 • S er det sambo der er sket ændringer ved
 • A er det antal børn
 • N er det et nyt barn
 • J er det Januar 
 • I er det indkomstforholdene der er sket ændringer ved. (pr. 01072018 er det en ændring i 5% eller mere der udløser et andet tilskud. Procentsatsen kan ændres. For mere information om ændring af indtægtsforhold se designdokumentet for Månedsregulering -januar 2018. For information om Aktuel indkomst (også kaldt Rullende aktuel indkomst - RAI) se dette dokument: RAI

Enlige

Listen viser forsørgere, der er tildelt børnetilskud, og hvor der bor andre personer over 18 år på samme adresse.

 

Formålet med listen er at finde tilfælde, hvor der kan tilknyttes en samlever til forsørgeren.

Skæringsdato for at en person kan medregnes som samlevende er 1.januar året før børnetilskudsåret.

Listen viser for hver forsørger en liste over personer over 18 på adressen:

 • Forsørgeren selv er markeret med fed.
 • For hver person er angivet:
  • CPR-nummer og navn.
  • Alder.
  • Køn (M=mand, K=kvinde).
  • Eventuelt familiemæssig relation til forsørgeren, f.eks. barn af forsørgeren eller mor til forsørgeren.
  • Indflytningsdato. Denne er grøn, hvis den er før skæringsdatoen og rød, hvis den er efter.

Der gælder følgende:

 • En person kan normalt ikke sættes som samlevende, hvis vedkommende er i familie med forsørgeren.
 • En kandidats indflytningsdato sammenlignes med forsørgerens indflytningsdato:
  • Hvis de begge er grønne, kan kandidaten sættes som samlever.
  • Hvis den ene er grøn og den anden rød, kan kandidaten ikke sættes som samlever.
  • Hvis begge er røde; men med hver sin dato, kan kandidaten ikke sættes som samlever.
  • Hvis begge er røde, og datoerne er ens, så skal der en nærmere undersøgelse til (se nedenfor).

Undersøgelse af historiske adresser

 1. Klik på Indflytningsdato. Herved åbnes et vindue med CPR-oplysninger, herunder adresse-historik. Gør dette for både forsørgeren og kandidaten.
 2. Tilpas vindues-størrelserne, så de to vinduer kan ses ved siden af hinanden. Find Historiske Adresser.
 3. Hvis de har boet sammen siden skæringsdatoen, dvs flyttet samtidig fra sted til sted, så kan kandidaten sættes på som samlevende.

Sæt en person på som samlevende

 1. Dobbeltklik på kandidatens CPR-nummer, og tast Ctrl-C. Herved kopieres CPR-nummeret.
 2. Klik på det understregede CPR-nummer for forsørgeren (eller det understregede navn). Herved åbnes side 550 for den pågældende.
 3. I side 550 klikkes på forsørgerens CPR-nummer for at åbne et undtagelseskort vedr. samboende.
 4. I feltet feltet "Samboende voksen" tastes Ctrl-V for at indsætte det kopierede CPR-nummer. Udfyld de øvrige felter, og tryk "OK gem kortet".
 5. Luk vinduet med side 550 igen.

I alle tilfælde kan listen udskrives ved at klikke på den med højre musetast, og vælge Udskriv.

Bilag 1: Beskrivelse af "Ajourfør udbetalingsunderlag"

Fremgangsmåde, når systemet skal finde børn, der er berettiget til børnetilskud:

Systemet tager udgangspunkt i et antal børn med bestemte egenskaber den første dag i måneden:

 • Fødselsdato, idet barnet skal være under 18 år
 • Tilmeldt folkeregistret i kommunen (eller på skoleophold uden for kommunen jvf. undtagelseskort) 
 • Civilstand = ugift
 • Barnet skal være markeret som aktiv i folkeregistret (d.v.s. ikke død, forsvundet, m.fl).

Børn, som ikke er danske statsborgere, og hvor hverken barn eller forsøger har boet i Grønland i mindst 12 måneder forud for månedens start, markeres af systemet som "Udlænding". I disse tilfælde skal sagsbehandleren oprette et undtagelseskort for barnet. Undtagelseskortet skal være "Afvist" hvis barnet i henhold til internationale aftaler ikke er berettiget til at modtage børnetilskud.

Fremgangsmåde, når systemet skal finde tilknyttet forsørger til et barn, der er berettiget til børnetilskud:

 1. Sagsbehandleren kan have tilknyttet en forsørger ved hjælp af et undtagelseskort vedrørende barnet. Det kan udspringe af en anbringelse uden for hjemmet i et privat plejeforhold.
 2. Hvis ikke det er tilfældet sker følgende:
 • Moderen findes vha folkeregistret.
  • Hun skal have status som aktiv i folkeregistret.
  • Hun skal have samme adresse som barnet - testet på kommunekode, vejkode og husnr /B-nr. (Der tages ikke hensyn til etage og lejlighedsnummer).
 1. Følgende sker hvis ikke moderen opfylder disse status- og adressekrav:
 • Faderen findes vha folkeregistret.
  • Han skal have status som aktiv i folkeregistret som aktiv.
  • Han skal have samme adresse som barnet - testet på kommunekode, vejkode og husnr /B-nr. (Der tages ikke hensyn til etage og lejlighedsnummer).
 1. Hvis der stadig ikke er fundet nogen tilknyttet forsørger, udfylder systemet tilknyttet forsørgers personnummer med et spørgsmålstegn, hvorefter sagsbehandleren skal undersøge, hvem der har ansvaret for barnet og indsætte oplysningen i et undtagelseskort for barnet, således at punkt 1 er opfyldt.

Fremgangsmåde, når systemet skal finde de personer, hvis indkomst lægges til grund for beregning af børnetilskud:

 1. I tilfælde 2 ovenfor undersøges om faderen er aktiv i folkeregister og har samme bopæl som barn (og moder). Hvis det er tilfældet er det moderens og faderens samlede indtægt, der skal ligge til grund. Dette svarer til §3, stk 2 i loven.
 2. I tilfælde 2 (hvor A ikke er opfyldt) og i tilfælde 3, bor altså kun den ene forælder sammen med barnet. I disse tilfælde undersøger systemet om denne er gift, og om ægtefællen har samme bopæl som barn (og moder). Hvis det er tilfældet medregnes ægtefællens indkomst. Bemærk, at dette sker uanset hvor længe ægtefællen har haft samme bopæl som barnet/moderen (§3, stk 3, gifte).

Hvis der ikke under A eller B findes nogen, bliver det derfor kun den ene forsørges indkomst, der ligger til grund. Sagsbehandleren kan dog indføre en sambo på et undtagelseskort. Hvis dette sker er det moderens (eller forsørger fra undtagelseskort) plus samboens indkomst, der ligger til grund. (§3, stk 3, samlevende).

Der findes en liste (Enlige), som viser børn, hvor der kun er fundet én tilhørende voksen. Disse er emner for angivelse af sambo på undtagelseskort. 

Fremgangsmåde, når systemet skal finde indkomst for en person:

For nærmere forklaring se: Designdokumentet. Og forklaring på Rullende Aktuel Indkomst - RAI.

Når personerne er fundet i forrige trin, findes disse indkomst på følgende måde:

 1. Hvis der er angivet en forventet indkomst for personen, så anvender systemet denne
 2. Hvis der ikke angivet en forventet indkomst for personen, så undersøger systemet om der findes en Aktuel indkomst for den relevante periode.  

Såfremt der ikke findes en Aktuel indkomst efter ovenstående regler, så markeres med fejl, og sagsbehandleren skal angive en forventet indkomst, således at punkt 1 bliver opfyldt.

Der gælder dog, at hvis systemet finder en Aktuel indkomst for den ene af de to personer; men ikke den anden, og den enes Aktuelle indkomst er større end den maksimale indkomst for overhovedet at at være berettiget til børnetilskud, så sættes tilskuddet til 0 kroner, og der markeres ikke med fejl.

En eventuel negativ aktuel indkomst indgår med nul kroner i beregningerne.

Når der beregnes tilskud for januar er det den aktuelle indkomst til og med oktober året før som anvendes. Derefter anvendes denne Aktuelle indkomst måned for måned med mindre der sker ændringer over en vis procent. 

Det er altid den aktuelle indkomst der bruges. Såfremt den aktuelle indkomst af en eller anden grund ikke kan anvendes, så skal sagsbehandleren angive en forventet indkomst for den pågældende. 

Bilag 2: Eksempel: Forældre til nyfødt bor sammen; men er ikke gift

Nedenstående svar fra Departementet til en sagsbehandler i en kommune vedrører en sag hvor forældrene bor sammen; men ikke er gift.

Der går en periode fra barnets fødsel til faderskabssagen er afsluttet. I den periode er manden juridisk set ikke far til barnet, og systemets beregning af børnetilskud kan derfor ikke tillade sig at gå ud fra det. Derimod kan manden betragtes som samlevende med kvinden, og hvis dette samliv har varet mere end et år, så skal manden indkomst medtages i beregningen. Manden skal manuelt sættes på som samlever.

Efter faderskabssagens afslutning er manden juridisk set far til barnet, og systemet medtager automatisk hans indkomst i beregningen (så længe han har samme adresse som barnet). Det sker uanset om han er gift med kvinden eller ej.

 1. december 2010

Jeg har fået forelagt dine problemstillinger angående udbetaling af børnetilskud og den indtægt der lægges til grund for udbetalingen.

Bor barnet hos den ene forælder, udbetales børnetilskud på baggrund af dennes skattepligtige indkomst, jf. § 3, stk. 3.

Bor denne forælder ikke alene, men sammen med ægtefælle eller samlever, medregnes ægtefællens eller samlevers indkomst. Drejer det sig om et samlivsforhold skal samlivet have bestået i mindst 1 år før personens indkomst medregnes, jf. igen § 3, stk. 3. Bestemmelsen gælder de forhold, hvor den forælder, der har barnet boende hos sig er gift eller samlevende med en anden person end den anden forælder. Faderskabets afslutning er her uden betydning i forbindelse med fastsættelse af børnetilskuddets størrelse. En faders indkomst skal kun medregnes, hvis han bor sammen med barnet.

I § 3, stk. 2 tales der kun om forældre og her laver ingen opdeling mellem om de er gift eller samlevende. Bor forældrene sammen er det deres samlede skattepligtige indkomst, der bestemmer størrelsen af børnetilskuddet. Og drejer det sig om forældre, der ikke er gift med hinanden og dermed samlevende, spiller det ingen rolle, hvor længe samlivet her har varet. Hvis de bor sammen, er det deres samlede skattepligtige indkomst der lægges til grund. Men - de er ikke juridisk forældre før faderskabet er afsluttet, så her kan faderskabets afslutning komme til at spille en rolle.  Bor disse ”forældre” sammen i et samlivsforhold, dvs. uden at være gift og inden faderskabet er afsluttet, kommer reglen med, at samlivet skal have haft en varighed af mindst 1 år at spille ind. Vi kommer her tilbage til bestemmelserne i § 3, stk. 3.

I skrivelsen til Peter (Kimik) nævner du at der i § 3, stk. 3 står: ”er forældre gift eller samlevende, medregnes ægtefællens skattepligtige indkomst eller samlevers skattepligtige indkomst, hvis samlivet har bestået i mindst et år”

Det er faktisk ikke det der står i § 3, stk. 3. Der står: ” Bor barnet hos den ene af forældrene, udbetales børnetilskuddet på baggrund af denne skattepligtige indkomst. Er denne forælder gift eller samlevende, medregnes ægtefællens skattepligtige indkomst eller samlevers skattepligtige indkomst, hvis samlivet har bestået mindst et år.”

 • 3, stk. 3 drejer sig om de tilfælde, hvor en forælder bor sammen med andre end den anden forælder.
 • 3, stk. 2 drejer sig om de tilfælde, hvor forældrene bor sammen og som nævnt spiller det ingen rolle om de er gift eller samlevende, men faderskabets afslutning kan spille ind her, pga. definitionen af at være forælder.

Departementet for Sociale Anliggender håber skrivelsen her afklarer noget af problemstillingen.

Med venlig hilsen

Mary Stisen jurist Departementet for Sociale Anliggender