Efterårssamling 2017

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtekst) (Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Hidtil Forslag EM2017/17
§ 17. Højeste førtidspension tilkendes ansøgere med en arbejdsevne mellem 0 og 25 pct. (uændret)
Stk. 2. Højeste førtidspension efter stk. 1 udgør årligt op til 110.664 kr. (uændret)
Stk. 3. Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke. Ved en indtægt under kr. 400.000 kan pensionsbeløbet ikke nedsættes til mindre end 20 pct. af højeste førtidspension, når førtidspensionisten ikke har egenindtægt, dog således at førtidspension bortfalder ved en indtægt over kr. 400.000. Stk. 3. Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 28.000 kr. De første kr. 100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.
  Stk. 4. Førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 50 pct. af højeste førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst. Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.
Stk. 4. Revurdering af arbejdsevnen foretages, hvis modtageren af en højeste førtidspension opnår en årsindkomst fra eget arbejde på 80.000 kr. Den tilkendte højeste førtidspension fastfryses mens arbejdsevnen revurderes. Stk. 5 Revurdering af arbejdsevnen foretages, hvis modtageren af en højeste førtidspension opnår en årsindkomst fra eget arbejde på 80.000 kr. Den tilkendte højeste førtidspension fastfryses mens arbejdsevnen revurderes.
Stk. 5. Højeste førtidspension nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000. Stk. 6. Højeste førtidspension nedsættes med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 og 21, med fradrag af kr. 28.000.
   
§ 43. Personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, skal have revurderet deres arbejdsevne efter bestemmelserne i denne Inatsisartutlov inden 5 år fra lovens ikrafttrædelse. Personer tilkendt førtidspension, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, kan selv vælge om de vil have revurderet deres arbejdsevne. (uændret)
Stk. 2. Såfremt der ikke er sket revurdering af tilkendt førtidspension inden 5 år fra lovens ikrafttræden, jf. stk. 1, overgår de resterende førtidspensionister til højeste førtidspension. (uændret)
Stk. 3. Såfremt førtidspensionisten er over 60 år ved lovens ikrafttrædelse, eller vurderet omfattet af § 9, stk. 2, udbetales højeste førtidspension efter § 17, hvor der ikke vil ske fornyet revurdering ved indtægt over kr. 80.000, med mindre førtidspensionisten anmoder om revurdering af arbejdsevnen. (uændret)
Stk. 4. Til personer tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, udgør førtidspension, indtil arbejdsevnen er revurderet, op til: 1) 109.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist, 2) 109.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension, 3) 81.750 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en førtidspensionist, 4) 71.286 kr. om året for en førtidspensionist i parforhold med en alderspensionist. (uændret)
Stk. 5. De i stk. 4, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 pct. for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset. (uændret)
Stk. 6. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar. (uændret)
Stk. 7. Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionistens og eventuel partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger: 1) 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension. (uændret)
Stk. 8. Førtidspensionen nedsættes ved stigende indkomst og bortfalder ved følgende indtægtsgrænser: 1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist. 2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension. 3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension. 4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension. (uændret)
  Stk. 9. Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20 pct. af højeste førtidspension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af førtidspensionistens og en eventuel partners samlede aktuelle indkomst.”
Stk. 9. Naalakkersuisut fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspension. Stk. 10. Naalakkersuisut fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspension.
Stk. 10. De i stk. 4-8 anførte satser og beløbsgrænser bortfalder, når revurdering af tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden er gennemført, og senest 5 år efter lovens ikrafttræden. Stk. 11. De i stk. 4-8 anførte satser og beløbsgrænser bortfalder, når revurdering af tilkendt førtidspension ved lovens ikrafttræden er gennemført, og senest 5 år efter lovens ikrafttræden.

Forslag

Det er kun selve beregningsmetoden, der skal ændres. Der skal ikke ændres noget i skærmbilleder eller udskrifter.

Bemærk at efter konsultation med departementet for social m.m. skal §17, stk 4 forstås således:

Stk. 4. Førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 50 pct. af højeste førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 2. Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens egen årlige aktuelle bi-indkomst overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.