Indhold

Civilstand

U Ugift
G Gift
F Fraskilt
E Enke/Enkemand
D Død
P Registreret partner
O Ophørt registreret partner
L Længstlevende registreret partner

Status

01 Aktiv, bopæl i dansk folkeregister
03 Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i dansk folkeregister
05 Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister
07 Aktiv, speciel vejkode (9900-9999) i grønlandsk folkeregister
10 Inaktiv, reserveret personnummer
20 Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister, men tildelt personnummer af  skattehensyn
30 Inaktiv, annuleret personnummer
50 Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer
60 Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
70 Inaktiv, forsvundet
80 Inaktiv, udrejst
90 Inaktiv, død
97 Opdateres ikke fra CPR (ikke officiel CPR-kode) *
99 Ukendt (ikke officiel CPR-kode) *

* Koden 97 anvendes i de tilfælde hvor den automatiske opdatering af personen er blevet sat i stå. 

* Koden 99 anvendes om såkaldte udenlands boende børn. De pågældende personer har ikke boet i Grønland de seneste ca. 20 år. Derfor får de grønlandske kommuner ikke CPR-opdateringer på pågældende. De er imidlertid børn af personer, som kommunerne får opdateringer på. En del af forældrenes oplysninger er CPR-numre på de børn, som de har – uanset om børnene bor i Grønland eller udenfor Grønland.

De børn, som længe har været udenfor Grønland, får kommunerne altså kun én eneste oplysning om: nemlig barnets CPR-nummer. Kommunerne får hverken oplysning om navn, adresse, status (død, levende, forsvundet, osv) eller noget andet. Derfor optræder børnene som udgangspunkt med tomt navn i såvel side 200, 240 og i folkeregistersiderne. I folkeregister-siderne optræder børnene med status 99 = Ukendt.

Hvis der er behov for at sagsbehandle en person med status 99 (f.eks. en handicappet person, der har boet på institution i Danmark mere end 20 år) kan kommunen indtaste navn og adresse i side 240. Det er tilladt for personer med bopæl udenfor Grønland. (For personer med bopæl i Grønland skal navn/adresse ændres via CPR.)

Personerne optræder automatisk i side 240 og i folkeregister-siderne (når der er modtaget oplysninger fra CPR om en af forældrene). Man kan selv oprette en person med status 99 som kunde i side 200, hvis der er behov for at bogføre på vedkommende.

Hændelser

A01 Flytning
A02 Forsvinding
A03 Genfinding
A04 Genindrejse
A05 Indrejse
A06 Udrejse
A07 Opdater adr. felter
A08 Opdater udl. felter
A09 Korrek. af akt. adr.
A10 Annull. af akt. adr.
A11 Historisk adresse
A12 Tekn.ændring af adr.
A13 Navneændring
A14 Navnegivelse
A15 Opdater navnefelter
A16 Korrek. af akt. navn
A17 Annul. af akt. navn
A18 Historiske navne
A19 Vielse
A20 Skilsmisse/ophæv.par
A21 Dødsfald/enkestand
A22 Opdater civilst.fel.
A23 Registretet partner
A24 Korrek.af akt.civils
A25 Annul.af akt.civilst
A26 Historisk civilstand
A27 Statborgerret
A28 Korrek.af akt.statb.
A29 Annul.af akt. statb.
A30 Historiskstatsborgr.
A31 Folkeregisternotater
A32 Kommunale forhold
A33 Adr/lokalvejviserbes
A34 Opdater personoplysn
A35 Adoption
A36 Fødsel
A37 Faderskab
A38 Opdater slægtoplysn.
A39 Tildeling af pers.nr
A40 Annul. af personnr.
A44 Personnr. markering
A45 Brugermarkering
A62 Opret veje
A63 Ændre veje
A64 Ophør veje
A65 Slet veje
A66 Opdater vejdistrikt.
A67 Opdater vejd.tektfel
A68 Opdater bolig
A70 Historiske veje
A71 Tekn.ændr. af postnr
A72 Teks.ændr.af sogn
A73 Opdater umyndiggørel
A74 Rekv.af pers.pos.ædr
A75 Udtræksnøgler
P01 Ret gældn. personnr.
P02 Sletn. af personnr.
P03 Ændring af personnr.
P06 Opdater myndigh/rel.
P07 Opdater postdistrik.
P08 Opdater fraflyt.opl.
P09 Tekn.ændr.mynd.pers.
P10 Ændr.i klarskrif.adr
P11 Slet div. udl.fel/r.
P12 Back-up personnr.lis
P13 Historisk ark. adr.

Afledt markering

Børn (barn)
FA Far
HP Historisk partner
Historisk ægtefælle
MO Mor
NB Nye børn (barn)
NF Ny far
NM Ny mor
PA Partner
PH Historisk PNR
PN Nyt gældende PNR
PT Tidl. gældende PNR
TB Tidl. børn (barn)
TF Tidligere far
TM Tidligere mor
ÆG Ægtefælle

Kirkemarkeringer

F Medlem af folkekirken
M Medlem af valgmenighed (og folkekirken)
S Fri for kirkeskat eller udrejst
U Udenfor folkekirken
A Afventer markering

Myndigheder

 • 0010-0019 Specielle kommuner (Sømandsskat, SKAT, ATP, m.fl)
 • 0020-0039 Landsdele
 • 0101-0999 Kommuner
 • 1013-1099 Regioner
 • 1101-1218 Retskredse
 • 1301-1398 Statsforvaltninger
 • 1401-1499 Politikredse
 • 1701-1799 Skattecentre
 • 4001-4007 Personregisterførere
 • 4301-4310 Stifter
 • 4401-4515 Provstier
 • 4601-4688 Anerkendte trossamfund
 • 5100-5999 Lande
 • 7001-9999 Sogne

Se komplet fortegnelse: http://cpr.dk/cpr/site.aspx?p=100

Folkeregisternotater

Alle offentlige myndigheder der har adgang til CPR kan se oplysningen.

Borgeren selv kan se oplysningen i forbindelse med en registerindsigt.

Det er den aktuelle bopælskommune der sletter notater uanset hvem der har indsat dem.

Klip fra CPR-kontorets vejledning om folkeregistrering som kan ses på www.cpr.dk under menupunktet Lovstof:

 Kommunale notater

For personer registreret i CPR kan der til brug for kommunen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor ske registrering i nogle særlige felter: folkeregisternotater.

Notat 1, 2 og 5-24 kan benyttes både af personens bopælskommune og andre kommuner efter disses behov og ønsker. Der kan f.eks. registreres oplysning om, at kommunen ikke kender en persons opholdssted og derfor har anmodet politiet om at eftersøge den pågældende. Disse notater kan benyttes af enhver kommune for personer, der er registreret i CPR, det vil sige både personer med bopæl her i landet, udrejste, forsvundne og døde.

Notat 3 og 4 benyttes af kommunerne til oplysning om indsættelse eller anbringelse i en af Kriminalforsorgens anstalter eller en af de øvrige institutioner med angivelse af institutionens navn og eventuel adresse.

Der må i notat 1, 2 og 5-24 kun registreres oplysninger, der klart er af betydning for varetagelse af kommunens opgaver, og det skal i øvrigt sikres, at der ikke registreres urigtige eller vildledende oplysninger. Kommunerne skal herunder være opmærksomme på, at der kun registreres faktiske oplysninger og ikke subjektive oplysninger, samt at borgerne ved en anmodning om indsigt i de oplysninger, der er registreret i CPR (registerindsigt), får adgang til at se, hvad der er registreret i »Kommunale notater«.

Beskyttelse

 • 0001 = navne- og adressebeskyttelse
 • 0002 = lokalvejviserbeskyttelse
 • 0003 = reklamebeskyttelse (markedføringsbeskyttelse, Robinsonlisten) - Gælder ikke i Grønland
 • 0004 = forskerbeskyttelse - Ophørt pr. 2014

Læs mere her: www.cpr.dk/borgere/beskyttelser-i-cpr

Ændring af personnummer

En person kan under visse omstændigheder få ændret sit personnummer. Det kan f.eks. ske hvis der opdages en fejl i fødselsdatoen. I dette tilfælde sker der følgende i kommunens folkeregister-oplysninger:

 • Det gamle individ med det tidligere personnummer bevares; men markeres med status = 60 "Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn". Endvidere forekommer hændelsen: P03 "Ændring af personnr".
 • Det nye individ med det aktuelle personnummer oprettes på normal vis.

Hvis man slår op på det tidligere personnummer vises teksten:

Status 60 - Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn
Ovenstående CPR-nr er inaktivt. Gældende CPR-nr for personen er: [ her vises det aktuelle personnummer ]

Hvis man klikker på det viste aktuelle personnummer, så bliver man viderestillet til personens aktuelle CPR-oplysninger.

Separation

Dokumentation fra cpr.dk

Forældremyndighed

Teknisk dokumentation fra CPR

Udtræksbeskrivelse ændringsudtræk offentlige U12170-P.pdf (brutto-liste)

Udtræksbeskrivelse (Grønlandske kommuner)