Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension

Lovforslag

Indflydelse på Winformatiks pensionsmodul

Lige nu er der følgende afkrydsningsmuligheder i side 900:

  • §9, stk 1
  • §9, stk 2
  • §19

Såfremt der er hak i en af disse skal Niveau være lig med Højeste. Der kan højst være hak i én af ovennævnte.

Statistikken side 901 er opdelt efter følgende kategorier:

§9,1 - §9,2 - §15 - §16 - §17 - §19 - §23 - §43,2 - §43,3 - §43,4

Giver lovforslaget anledning til ændringer?

I bemærkningerne hedder det:

I henhold til § 19 kan en førtidspensionist få bevilget en midlertidig højeste førtidspension,
selvom vedkommendes arbejdsevne ikke berettiger til det. Det kan lade sig gøre i det tilfælde,
hvor andet rimeligt indtægtsgivende arbejde ikke forefindes grundet lokale forhold.
Nærværende forslag indeholder en ændring af bestemmelsens ordlyd, således at der ikke
længere er tale om en midlertidig bevilget førtidspension svarende til højeste sats, men i
stedet et tillæg svarende til forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den
højeste førtidspensionssats. Tillægget er midlertidigt i op til maksimalt 1 år af gangen.

Betyder det at fremover skal må niveau ikke mere være Højeste hvis der er hak i §19; men derimod skal Niveau være Laveste eller Mellemste - alt efter arbejdsevnevurderingen? Men at det beløbsmæssigt skal bevares som det er nu?
Skal der indføres et særligt tillæg i lønsystemet?

Kan nogen forklare hvorfor tillægget skal beregnes som "forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den højeste førtidspensionssats." Den aktuelle indkomst er alle indkomster - inklusiv offentlig pension. Og den ændres hver måned.