Rekvisitioner

Indhold:

Foreløbig projektbeskrivelse

19. november 2001 Anders Nilsson

Systemet skal bruges at registrere udlevering af rekvisitioner.

Det skal være enkelt at oprette, ændre og slette i systemet.

Hvem kan blive oprettet som sagsbehandler

Det forudsættes at en sagsbehandler allerede findes i Kunderegister.

Beskrivelse af rekvisitionsblokke og blanketter

Rekvisitionerne registreres nummerserier hvor første og sidste nummer indtastes.

Udskrivning af lister

Der skal kunne udskrives en oversigt over personer, som har tilladelse til at få udleveret rekvisitionsblokke - med mulighed for at udvælge forvaltning og afdeling.

Søgemuligheder

Der skal være muligt at søge i systemet på personnummer, navn, forvaltning og afdeling .

Det skal være muligt i systemet at få oplyst, hvem der har fået udleveret en konkret rekvisition – identificeret ved rekvisitionsnummeret.

Systemet er placeret i Winformatik Bogh på siderne 365-367.

Side 365 Rekvisitions-sagsbehandlere

Her ses side 365, når den åbnes.

Det er på denne side der oprettes nye sagsbehandlere med adgang til at få udleveret rekvisitioner. Og det er her oplysninger om sagsbehandlerne ajourføres.

Oprettelse af nye sagsbehandlere

Ny sagsbehandler oprettes ved at taste på knapppen Ny

Herved åbnes felterne CPR-Nr, Titel, Afdeling og Status, ligesom knapperne OK og Fortryd bliver tilgængelige.

CPR-Nr: Det forudsættes at sagsbehandleren allerede er oprettet i kommunens system som ansat og derfor kan findes i tabellen KUNDE KAT.

Titel: Her indtastes en passende titel. Der foretages ingen validering af den indtastede titel.

Afdeling: Dette er en Pull-down menu, hvor der kan vælges en afdeling (f.eks. navn på børneinstitution) mellem alle afdelinger i kommunen. Den tilhørende forvaltning vil blive skrevet i klartekst til højre for feltet, når der er valgt en afdeling .

Status: her markeres om sgasbehandleren er aktiv = med ret til at få udleveret rekvisitioner - eller passiv = uden ret til at få udleveret rekvisitioner (aktuelt for sagsbehandlere, der skifter arbejde eller ophører med at arbejde ved kommunen.

 

Ajourføring af registrerede sagsbehandlere

Der kan søges i bestanden af registrerede sagsbehandlere vha CPR-nr, navn, titel, afdeling, forvaltning og status.

Søgningen kan foregå vha af et eller flere kriterier og dele af kriterier..

Resultatet af søgningen bliver vist i venstresidens nederste vindue.

Hvis søgningen kun giver en sagsbehandler, vil fokus skifte til højresiden og alle oplysninger om sagsbehandleren vil fremgå af højresidens felter 

Hvis søgningen giver flere muligheder, skal der udvælges mellem de viste muligheder ved at taste på den ønskede sagsbehandler. Når det er gjort, vil fokus skifte til højresiden og alle oplysninger om sagsbehandleren vil fremgå af højresidens felter.

Giver søgningen ikke noget resultat, skal søgekriterierne rettes til, og der søges på ny.

Hvis der tastes på søgeknappen på en "ren side" hvor kun status "Aktiv" er vist, vil samtlige aktive sagsbehandlere blive vist i venstresidens nederste vindue.

Når den ønskede sagsbehandler er fundet, kan oplysninger om titel, afdeling og status ajourføres.

Side 366 Udlevering af rekvisitioner

Side 366 Udlevering af Rekvisitioner tjener flere formål:

  1. Registrering af rekvisitioner som udleveres til den enkelte sagsbehandler
  2. Registrering af rekvisitioner som tilbageleveres fra den enkelte sagsbehandler
  3. Sletning af registrering ved tilbagelevering af samtlige rekvisitioner i en udlevering
  4. kontrolopslag for at finde ud af, hvem der har fået udleveret en konkret rekvisition

Ad 1: Registrering af rekvisitioner som udleveres til den enkelte sagsbehandler

Registreringen indledes ved at taste på Ny-knappen i højre vindue:

Når billedet åbner indsættes dags-dato automatisk som forslag til udleveringsdato. Denne dato kan ændres.

På illustrationen her for oven er første rekvisitionsnummer tastet ind som "b01001".

Følgende styres og kontrolleres automatisk vedr. første og sidste rekvisitionsnummer:

  1. Numrene er på 6 tegn.
  2. Bogstaver konverteres til store bogstaver.
  3. Sidste nummer skal være større end første nummer.
  4. Nummerrækken må ikke overlappe numre på allerede uddelte rekvisitioner.

Der kan kun tildeles rekvisitioner til personer, der er registrerede som aktive sagsbehandlere vha side 365.

Ad 2: Registrering af rekvisitioner som tilbageleveres fra den enkelte sagsbehandler

Den aktuelle sagsbehandler findes ved lettest at indtaste sagsbehandlerens CPR-nummer eller nummeret på en af de rekvisitioner, der tilbageleveres.

Når udleveringen dukker op på højresiden, kan nummeret på sidste rekvisition rettes ned til nummeret på den sidste rekvisition der er brugt.

Resten af rekvisitionerne afleveres i forbindelse med registrering af afleveringen.

Ad 3: Sletning af registrering ved tilbagelevering af samtlige rekvisitioner i en udlevering

I de tilfælde hvor samtlige udleverede rekvisitioner tilbageleveres, skal udleveringen helt annulleres. Det sker ved hjælp af tasten "Annuller udlevering".

Ad 4: kontrolopslag for at finde ud af, hvem der har fået udleveret en konkret rekvisition

En konkret rekvisition vil normalt blive søgt på rekvisitionens nummer.

Søgning med blanke felter i venstresiden

En søgning med blanke felter i venstresiden giver en visning af samtlige rekvisitioner der er udleveret med angivelse af navne på de personer der er udleveret til.