Dataudveksling med Akissarsiat

Det aktuelle udbud af et nyt lønsystem er blevet annulleret. Der vil blive lavet et nyt udbud af ny konstellation senere. Det syntes derfor relevant at genoptage overvejelserne om elektronisk overførsel af pensionsudbetalingsdata til det eksisterende lønsystem, Akissarsiat.

Tidligere tiltag

I 2014 blev der gjort et forsøg på integration mellem Winformatiks pensionsberegning og lønsystemet. Se materialet fra dengang. Projektet blev ikke fuldført, og blev berostillet da det forlød at et nyt lønsystem var undervejs.

Nuværende situation

Se beskrivelse af status.

Grundlag

Antal pensionister:

Total antal pensionister (juli 2020)

 

Førtid

Alder

I alt

KU

328

698

1026

KS

921

1148

2069

QE

361

748

1109

KQ

343

608

951

AK

510

778

1288

I nuværende opsætning skal de alle indtastes hvis der er reform eller ændring af satser (typisk en gang om året).

Antal med ændringer fra juni til juli 2020:

KU

49

KS

74

QE

62

KQ

50

AK

90

Skal pt manuelt indtastes i lønsystem.

Skitse til udbygning af Winformatik

Med det nuværende pensionsmodul kan man frit beregne for en bestemt måned så ofte som man ønsker. Beregningen omfatter alle aktive pensionister, og overskriver tidligere beregning for måneden. Hvis der skal være integration med lønsystem bør der laves en slags ”låsning” således at resultatet i Winformatiks pensionsmodul ikke ændrer sig efter at data er overført til lønsystem. Hvis data kunne ændres i pensionsmodulet, så ville det besværliggøre fejlsøgning.

Der skal altså etableres et forløb cirka således:

  1. Der laves en beregning i modulet for den kommende måned.
  2. Beregning efterses, og der laves evt. ændringer hvorefter processen gentages fra punkt 1.
  3. Når beregningen er godkendt skal den låses.
  4. Herefter kan data baseret på den låste beregning dannes, og overføres til lønsystemet

Efterreguleringer

I praksis er der behov for at kunne genberegne tilbage i tiden for enkelt pensionister. Der skal opfindes en model for dette.

Eksempel:

  1. En pensionist får lavet en beregning for en bestemt måned M. Den låses og overføres til lønsystem. Beregningen betegnes løbenummer 0.
  2. Der opstår senere et behov for at lave en bagudrettet genberegning for måned M. Der ændres i stamdata-siden for pensionisten, og det anføres at ændringen skal gælde fra og med måned M.
  3. Der laves en ny beregning for måned M. De allerede låste med løbenummer 0 ændres ikke; men der laves en ny beregning betegnet løbenummer 1. Denne låses.
  4. Ved næste overførsel til lønsystem skal forskellen mellem løbenummer 0 og løbenummer 1 på en eller anden måde overføres til lønsystemet. Det kan enten være en yderligere udbetaling eller det kan være opkrævning af for meget tidligere udbetalt (måske håndteret af lønsystem ved modregning i senere måneders udbetaling).
  5. Der kan senere være behov for løbenummer 2 m.fl.

I det nuværende setup indtastes der kun noget i lønsystemet hvis der er ændringer. Hvis der ikke er ændringer, så genbruger lønsystemet blot de eksisterende oplysninger ved udbetaling for de kommende måneder. Der skal tages stilling til hvilken model, der fremover skal bruges i forbindelse med dataoverførsel fra pensionsmodulet til lønsystem. Skal der hver gang overføres et fuldt sæt således at lønsystemet starter med at slette alle eksisterende oplysninger vedr. pensionister eller skal kun ændringer overføres? Sidstnævnte er en farlig løsning så længe der kan foretages manuelle ændringer i lønsystemet.

Bemærk: Lønsystemet kan så vidt vides ikke operere med tidligere måneder. Alt udbetales med markeringen: kommende måned. Der udbetales typisk en af de sidste dage i en måned for den kommende måned. Eksempel:

En pensionist får beregnet sin månedlige pension fra og med april til 10.000. Udbetalingen skal gælde fra og med april; men beregningen kom for sent til april-udbetalingen. Der udbetales 0 kroner i slutningen af marts, 20.000 i slutningen af april og 10.000 i slutningen af maj og fremover. De 20.000 er markeret med ”maj”. Der redegøres også på denne måde til skat (arbejdsgiverregistret).

Hvilke data skal overføres?

I dag beregner pensionsmodulet kun grundbeløbet. Det skal overvejes om der skal være mulighed for at indtaste diverse personlige tillæg i pensionsmodulet således at de kan overføres til lønsystemet sammen med grundbeløbet. Beregning af tillæggene er i første omgang ikke omfattet af udvidelsen af modulet – der er udelukkende tale om indtastning.

Det skal overvejes hvad der skal ske i forbindelse med en ny pensionist. Kan der ske automatisk oprettelse i lønsystemet udløst af pensionsmodulet?